Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką cookies.

Oczekujemy na Państwa pytania.


Infolinia: 801 00 33 00

Dyrektor Handlowy

Paweł Komar tel. bezp. (91) 431 09 98, 602739341

e-mail: pkomar@prezenter.pl

Dział Handlowy

Elżbieta Łuczak    tel. (91)431 09 96

e-mail: sklep@prezenter.pl

Dział Robotów Edukacyjnych

Izabela Kwaśniewska    tel. 602 247 841

e-mail: biuro@prezenter.pl


więcej

Regulamin sklepu


I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:


1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego prezenter.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem prezenter.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzone na rynek polski ;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Nordweco sp. z o.o.  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem sklepu internetowego ;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144 poz 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


II. Postanowienia ogólne


2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem prezenter.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod  adresem prezenter.pl, prowadzony jest przez :


NORDWECO sp. z o.o.

siedziba

71-130 Szczecin ul. Wieniawskiego 21

rok założenia

2006 (od 1992 działalność prowadzona jako osoba fizyczna)

forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

podstawa działalności

wpis do rejestru pod numerem KRS 0000247687 przez 

SĄD REJONOWY Szczecin-Centrum w Szczecinie, 

XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

320141299 

NIP

8522470430 (EURO NIP - L8522470430) 

numer konta

BRE Bank S.A. 6811 4011 37 0000 5047 1300 1001

telefony 8:00 – 16:00

(+48 91) 487 43 67, 487 43 94, 431 05 52

fax 24 h

(+48 91) 487 43 57

email  kontakt@prezenter.pl 


2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu, jest powszechnie dostępny na stronie prezenter.pl.  Kupujący może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej z włączoną obsługą Java,

b.) Mozilla Firefox w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą Java,

c.) minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 800 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prezenter.pl   zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły 18 lat.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce informacyjnej  serwisu  prezenter.pl  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego


3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest zapoznanie się z treścią Regulaminu a następnie rejestracja przy składaniu Zamówienia.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść  Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Prezenter.pl    może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez prezenter.pl  za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet ,

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody prezenter.pl 

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

c.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów, 

d.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

e.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową prezenter.pl , dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest  podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez sklep prezenter.pl  . Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy.  Jeśli kupujący wyrazi na to zgodę, dane są przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep prezenter.pl.  Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z prezenter.pl   Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonegozamówienia. Zamówienie uznajemy za złożone dopiero po potwierdzeniu.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej  przyjęcie  do realizacji Zamówienia o którym mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


V. Dostawa


5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub pocztową oraz poprzez odbiór osobisty. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce informacyjnej  serwisu prezenter.pl   oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


VI. Ceny i metody płatności


6.1. Ceny brutto Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają  podatek VAT w wysokości 23%, cena brutto produktu nie obejmuje kosztu transportu.

6.2. Klient ma możliwość zapłaty za zamówiony Towar:

a.) przelewem na numer konta bankowego  BRE Bank S.A. 6811 4011 37 0000 5047 1300 1001

b.) gotówką


VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy


7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni i wysyłając je na adres kontakt@prezenter.pl  lub na piśmie na adres 

Nordweco sp. z o.o. ul. Wieniawskiego 21 71-130 Szczecin.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru 

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: 

  • rozpoczęcia – za zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo do odstąpienia od umowy – świadczenia usług przez Nordweco sp. z o.o.  
  • towarów (usług) przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym i nienaruszonym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

NORDWECO sp. z o.o.

71-130 Szczecin ul. Wieniawskiego 21

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający uniknięcie uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów


8.1. Prezenter.pl  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres  kontakt@prezenter.pl. 

Prezenter.pl  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3.  Prezenter.pl  nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.


IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


9.1. Prezenter.pl  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić prezenter.pl  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

NORDWECO sp. z o.o.

71-130 Szczecin ul. Wieniawskiego 21

oraz mailowo pod adres kontakt@prezenter.pl   lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Prezenter.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


X. Postanowienia końcowe


10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy prezenter.pl  a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, będzie przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

ładowanie danych... proszę czekać...